• 50 برگ در دقیقه
  • 2 رو همزمان
  • کپی
  • پرینت
  • فکس
  • اسکن