• پرس کارت
  • عرض دهانه ورودی:330 میلی متر
  • ضخامت لمینیت: 2 میلی متر
  • دمای عملیاتی: 180-80
  • سرعت : 0.5 متر در دقیقه
  • مناسب برای حداکثر کاغذ A3
  • تعداد غلطک : 4